Using an MIMIC model to assess psychological well-being among retired elders in Taipei

Date
2011/7/23-26
Authors
Hui-Hsun Chiang
Li-Hui Chien
Frank Chin-Lung Fang
Huey-Mei Jeng
Chao-Kuang Lin
Jie-Siang Lin
I-Hui Yeh
Tony Szu-Hsien Lee
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher