An integrative study on learning effectiveness of interactive dynamic visual media design

Date
2008-12-08
Authors
Hong, Jon-Chao
Hwang, Ming-Yueh
Yang, Jin-Shin
Su, Chao-Ya
Jong, Jyh-Tsorng Hao, Yung-Wei
Tsai, Chi-Min
Lee, Chia-Kun
Wu, Chih-Pei, & Lin, Ya-Shan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher