Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1701-1710 of 1832 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-??念珠藻念珠藻NostocNostocNostoc punctiformepunctiformepunctiformepunctiformepunctiforme胞外多醣生合成調控機制胞外多醣生合成調控機制胞外多醣生合成調控機制胞外多醣生合成調控機制之預曾志彧; 楊萌皓; 李冠群; Chih-Yu Tseng, Ming-Ho Iunn, Guan-Chiun Lee
2012-07-??蓋斑鬥魚之光合細菌與愛德華氏菌混合感染症洪紹文 林育興 許添桓 涂青宇 邢湘琳 張鎮璿 鄭清福 陳明輝 林荀龍 王渭賢; Shao-Wen Hung, Yu-Hsing Lin, Tien-Huan Hsu, Shiang-Lin Hsing, Chen-Hsuan Chang,Chin-Fu Cheng, Ming-Hui Chen, Ching-Yu Tu, Shiun-Long Lin, Way-Shyan Wang
2010-12-??FoxP2 透過PDGF 訊息傳導路徑調控PI9 細胞的神經元分化李明洋; 李明軒; 王慈蔚; Ming-Yang Li, Ming-Syuan Li, Tsu-Wei Wang
2017-04-??國中生在動態幾何軟體輔助下臆測幾何性質之研究鄭英豪; 陳建誠; 許慧玉; Ying-Hao Cheng; Jian-Cheng Chen; Hui-Yu Hsu
2015-10-??數學文化通識課程對大學生數學信念之影響初探-以醫學大學為例英家銘; 黃俊瑋; 蘇意雯; Jia‐Ming Ying; Jyun‐Wei Huang; Yi‐Wen Su
2017-10-??探討一位國中數學教師發展探究教學之專業成長劉致演; 秦爾聰; 尤昭奇; Chih-Yen Liu; Erh-Tsung Chin; Chao-Chi Yu
2014-10-??中學數學實習教師之學生參與概念心像探究謝佳叡; Chia-Jui Hsieh
2016-04-??國小二年級學生在數值線段上的數字估計能力與數學學習成就之相關研究袁媛; 王淑芬; 陳國龍; Yuan Yuan; Sue-Feng Wang; Kuo-Long Chen
2016-10-??逐步引導注意力之多媒體教學設計對圓切線性質學習之成效研究陳明璋; 李俊儀; 李健恆; 楊晨意; Ming-Jang Chen; Chun-Yi Lee; Kin Hang Lei; Chen-Yi Yang
2015-10-??數學臆測探究教學對商職學生數學學習成就與動機之影響秦爾聰; 劉致演; 張克旭; 段曉林; Erh‐Tsung Chin; Chih‐Yen Liu; Ke‐Hsu Chang; Hsiao‐Lin Tuan