Browsing by Author 王慈蔚

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-12-??FoxP2 透過PDGF 訊息傳導路徑調控PI9 細胞的神經元分化李明洋; 李明軒; 王慈蔚; Ming-Yang Li, Ming-Syuan Li, Tsu-Wei Wang
2010-12-??FoxP2 透過PDGF 訊息傳導路徑調控PI9 細胞的神經元分化李明洋; 李明軒; 王慈蔚; Ming-Yang Li, Ming-Syuan Li, Tsu-Wei Wang
2010-12-??FoxP2 透過PDGF 訊息傳導路徑調控PI9 細胞的神經元分化李明洋; 李明軒; 王慈蔚; Ming-Yang Li, Ming-Syuan Li, Tsu-Wei Wang
2012FoxP2在胚胎時期的神經新生中所扮演的角色王慈蔚; Tsu-Wei Wang; 邱怡綺; Yi-Chi Chiu
2010-12-??Parkin 基因內含子9 g>a 多型性的功能性分析張菀玲; 吳春嫺; 王慈蔚; 李桂楨; Wan-Ling Zhang; Chun-Hsien Wu; Tsu-Wei Wang; Guey-Jen Lee-Chen
2010-12-??Parkin 基因內含子9 g>a 多型性的功能性分析張菀玲; 吳春嫺; 王慈蔚; 李桂楨; Wan-Ling Zhang; Chun-Hsien Wu; Tsu-Wei Wang; Guey-Jen Lee-Chen
2010-12-??Parkin 基因內含子9 g>a 多型性的功能性分析張菀玲; 吳春嫺; 王慈蔚; 李桂楨; Wan-Ling Zhang; Chun-Hsien Wu; Tsu-Wei Wang; Guey-Jen Lee-Chen
2015Rab18在哺乳時期母鼠的成年神經元新生中所扮演的角色王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 周雅文; Chou, Ya-Wen
2013Rab18在成年神經元新生和育幼行為中所扮演的角色王慈蔚; Tsu-Wei Wang; 韓岳庭; Yueh-Timg Han
2020Rab18調控出生後小鼠側腦室下區神經幹細胞之自我更新及成年母鼠的氣味辨識王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 陳翠怡; Chan, Tsui-Yi
2018Rab18負調節產後母鼠腦中多巴胺進而誘導其成年神經元新生與育幼行為王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 黃柏文; Huang, Po-Wen
2018Rab18透過催乳素調控產後母鼠成年神經元新生、育幼以及抗焦慮行為王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 洪啟榮; Hung, Chi-Jung
2019TRIP6透過YAP調控出生後小鼠側腦室-嗅球路逕上神經幹細胞的特性以及醫學上可能的應用王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 李明洋; Li, Ming-Yang
2019YAP與Rab18調節成年哺乳動物腦中側腦室下區之神經幹細胞功能王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 楊琇欐; Yang, Xiu-Li
2014促進神經元分化之中草藥藥物篩選王慈蔚; Tsu-Wei Wang; 張佳鼎; Chia-Ting Chang
2014台灣三種蝙蝠之出生後神經元新生王慈蔚; Tsu-Wei Wang; 謝佳瞜; Carol Seah
2015探討成年嗅球神經元新生在雌鼠生殖行為中所扮演的角色王慈蔚; Wang, Tsu-Wei; 蕭昊亮; Hsiao, Hao-Liang
2011探討雄性費洛蒙對成年雌鼠副嗅球內之神經元新生的影響王慈蔚; Tsu-Wei Wang; 吳俊翰; Jyun-Han Wu
2010-12-??雄性費洛蒙對雌小鼠齒狀迴神經元新生的影響吳相余; 吳俊翰; 林才甯; 李明洋; 王慈蔚; Wu, Hsian-yu; Wu, Jyun-han; Lin, Tsai-ning; Li, Ming-yang; Wang, Tsu-wei